CENÍK pro úkony nehrazené ze ZP v roce 2024

 

Vyhl. č. 452/2022Sb , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých

ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o

pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. . Úhrady vychází z aktuálně platného znění úhradové vyhlášky pro rok 2024 č. 319/2023 Sb – příloha č. 2, § 6, písm. A) odst. 8.- a vyhlášky č. 482/2021 Sb. , která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2022 a kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

 

 

Opakované komplexní vyšetření lékařem + administrativní výkon ... 1112,- Kč

Vyšetření zdravotního stavu, včetně vyplnění příslušného tiskopisu, pro účely zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla, držení střelné zbraně

Vyšetření a výpis z dokumentace před výjezdem do zahraničí

Posudek o zdravotní způsobilosti, k řízení mot. vozidel ... profesionální

Vyšetření před uzavřením komerčního pojištění

 

 

Cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon … 537,- Kč

Kontrolní vyšetření a potvrzení řidičského oprávnění nebo prodloužení řidičského

oprávnění, prodloužení povolení držení střelné zbraně

Lékařské vyšetření a potvrzení profesní kvalifikace/svářečské kurzy, kurzy řízení

VZV, Vyhl. 50, ...

Vyšetření hasiče, člena JSDHO

 

Výpis ze zdravotní dokumentace ...466,- Kč

Výpis tiskopisu oznámení úrazu

Výpis z dokumentace pro lékaře PLS

Potvrzení pro úřad práce o zdravotní způsobilosti

Potvrzení rekondičních pobytů

Lékařské vyšetření a sepsání návrhu na lázně - samoplátce

Vyšetření a sepsání návrhu žadatele o umístění do domova důchodců nebo jiného sociálního zařízení

Potvrzení profesní kvalifikace

 

Administrativní výkon ... 150,- Kč

Vystavení duplikátu při ztrátě zdravotních dokladů, zpětné vystavení DPN na žádost pacienta

Potvrzení o zavedení pečovatelské služby

 

Výpis ze zdravotní dokumentace + administrativní úkon … 622,- Kč

Vystavení lékařské zprávy pro komerční pojištění

 

 

Individuální - podle administrativní náročnosti

Posudek o ztížení spol. uplatnění dle Vyhl. 267/2015

Podrobný výpis z dokumentace pro komerční pojištění

Posudek o bolestném dle Vyhl. 267/2015

 

Specifické zdravotní výkony

Očkování na žádost pacienta -1 aplikace…........................ 371,- Kč

EKG vyšetření na žádost pacienta …….……...................... 246,- Kč

Kauterizace z kosmetických důvodů ….…..................... od 500,- Kč

Infuse vitaminu C Injectopas 7,5g ....................................... 800,-Kč

Spirometrie (vyšetření plicních funkcí) .….......…................. 248,- Kč

Odběr krve na žádost klienta …………..............................… 70,- Kč

Vyšetření stolice na okultní krvácení na žádost pacienta … 658,- Kč

 

 

Posouzení zdravotní způsobilosti práce s dětmi budou hrazena pouze jako administrativní výkon.

Posouzení zdravotní způsobilosti studenta ke studiu (na jeho žádost) na SŠ či VŠ budou v naší režii jako malý projev našeho respektu ke vzdělání a vzdělávání.

 


Kontakt

MUDr. Ivana Hodaňová

Čelakovského 1859/6
Blansko
67801


+420 516 412 042